DOŚWIADCZENIE, REFLEKSJA, ZASTOSOWANIE= SKUTECZNOŚĆ SZKOLEŃ IZIRK

 

 

MODEL DAVIDA KOLBA JAKO PODSTAWA 

 

Jako firma staramy się utrzymać jak najwyższy poziom efektywności i sprawczości Państwa działań. Jednym z narzędzi na których opieramy swoje szkolenia jest CYKL KOLBA. Podstawową przesłanką modelu jest to, że człowiek najlepiej uczy się przez doświadczenie (własne, ale również innych co później zostanie rozwinięte). Jeśli do doświadczenia dodamy składnik refleksji, otrzymamy kombinację perfekcyjną. Dlatego właśnie po latach szkoleń, możemy z przekonaniem uznać, że model Kolba jest skutecznym narzędziem, który jest podstawą do dalszych działań. 

 

Autor uznaje doświadczenie jako istotę nauki. Twierdzi on że nauczanie jest procesem, a nie wynikiem, które cechują ciągłość. Co więcej nauka to kreowanie wiedzy, którą uczeń zdobywa, a później sam testuje. Aby mogło dojść do przemiany jawnych zachowań w procesy poznawcze (czyli to co przyjmiemy do siebie i będziemy wykorzystywać w dalszych poczynaniach) musi zajść REFLEKSJA. Dlatego David Kolb poleca stosowanie ćwiczeń polegających na dyskusji, myśleniu twórczym i wglądzie we własne emocje. 

 

Cykl D. Kolba zwany również Modelem Uczenia się przez Doświadczenie (Experiential Learning Model), można rozpocząć w dowolnym momencie, ale należy przejść przez wszystkie 4 etapy. Każdy etap wspiera kolejne ale też wynika z poprzedniego. Na szkoleniach łączymy ze sobą teorię, działanie, planowanie oraz refleksję. 

 

Oto omawiany model. 

 

DOŚWIADCZENIE

 

Na tym etapie jednostka zagłębiaja się w konkretne doświadczenia. Obserwując przy tym co się z nią dzieje, jakie zmysły mogą się wyostrzać. Na szkoleniach może zadziać się to na różne sposoby dla przykładu ćwiczenia, symulacje sytuacji i odgrywanie ról. Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przywołanie własnego przeżycia. Bardzo ważne jest zaangażowanie oraz powiązanie danego omawianego tematu z własną osobą, aby można było się ,,wczuć’’ w sytuacje oraz aby faza uczenia mogła się rozpocząć 🙂

 

OBSERWACJA I REFLEKSJA

 

Na tym etapie jednostka, powinna zadać sobie pytanie ,,co się wydarzyło?’’ jak było? Refleksja jest bardzo ważna szczególnie jeśli pracujemy nad nabyciem nowej wiedzy. Istnieją różne modele refleksyjnej praktyki, lecz ten konkretny, opieraj się na patrzeniu wstecz, celem nauczenia się czegoś z tego co już się wydarzyło oraz na naszych emocjach. Służy rozwiązywaniu złożonych problemów. Może pojawić się również krytyczna refleksja, która prowadzi do zmiany przekonań (tzw. zmiany poznawczej) i znajdowaniu nowych perspektyw.

 

Metody pracy na tym etapie mogą obejmować dyskusje z uczestnikami oraz trenerem obserwację innych itp. W tym momencie chcemy podkreślić, że podczas naszych szkoleń skupiamy się, aby dać szansę wszystkim na podzielenie się własnymi refleksjami, zachęcamy, nie zmuszamy :). Jest to szczególnie ważne, gdyż doświadczenie które się pojawia może być dla jednostki bolesne, dlatego tak ważna może okazać się pomoc i wiedza uzyskana od prowadzącego. 

 

Ważną kwestią na tym etapie może okazać się → 

 

UCZENIE SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ 

 

Jednym z typów uczenia się nowych zachowań jest właśnie uzyskane poprzez obserwację innych osób. Jednostka obserwując innych ma możliwość przejścia przez proces nabywania nowych zachowań ,,bez doświadczania ich na własnej skórze’’. Jest to pewna szansa na szybsze wprowadzenie nowych zachowań. Do zobrazowania tego rodzaju nabywania wiedzy, przytoczone zostanie badanie z 1997 roku. Zespół badaczy udowodnił, że ilość oglądanych negatywnych treści w telewizji (przemocowych), ma ogromnie negatywny wpływ na dalsze funkcjonowanie. Obserwacją, przez dwa lata, zostało objętych 557 dzieci. Badacze skupiali się na treściach, które dzieciaki oglądały. Po 15 latach 329 z nich zostało zbadane kwestionariuszem. Okazało się, że te jednostki które oglądały dużo przemocy, przejawiały najwyższy poziom agresji w życiu codziennym. 

Z drugiej strony, wykazano, że oprócz zachowań agresywnych dzieci mogą uczyć się również, w ten sam sposób, zachowań prospołecznych. (Mares i Woodard, 2005). Nauka ta opiera się na zastępczych nagrodach i karach. 

Możemy wysunąć zatem hipotezę, że warsztaty i szkolenia są doskonałym miejscem na uczenie się poprzez obserwację innych. Miejsce gdzie można się zainspirować zarówno uczestnikami jak i samym prowadzącym 🙂

 

 

GENERALIZACJA/ KONCEPTUALIZACJA. 

 

Czyli Połączenie w całość. Ten etap ma służyć uogólnieniu wyników, nabyciu zdolności tworzenia nowych pojęć i koncepcji. ,,Jak wytłumaczę to co zaobserwowałem/am?’’ jakie wnioski mogę wyciągnąć z tych obserwacji’. Jednostka analizuje czego doświadczyła oraz jak ta nauka wpłynęła na jej aktywność. Posłużenie się teoriami i modelami wcześniej wykorzystanymi jest niezwykle ważna. Refleksja jest kluczowa, gdyż łączy teorię i analizę doświadczenia. 

 

WARTO PAMIĘTAĆ! 

 

Psycholog Raymond Cattell, podzielił inteligencję człowieka na dwa rodzaje. Inteligencję płynną i skrystalizowaną. Definicja pierwszej mówi nam, że jest to zdolność dostrzegania relacji złożonych oraz rozwiązywania problemów. Mierzona jest za pomocą testów wzorów układanych z klocków i wizualizacji przestrzennej. Ten rodzaj pomaga nam podczas radzenia sobie z nowymi, abstrakcyjnymi problemami. Natomiast drugi rodzaj inteligencji, pomocny jest podczas nawracających wyzwań życiowych. Obejmuje indywidualną wiedzę, nabytą przez osobą i element możliwości dostępu do tej wiedzy. Mierzy się nią testami słownikowymi, arytmetycznymi i ogólnej wiedzy. Co to dla nas oznacza? Inteligencja krystaliczna może być rozwijana przez cały czas. Jest ona wynikiem nowych doświadczeń i nabywania wiedzy. Kształtuje się pod wpływem środowiska i nabywania nowego doświadczenia. To kolejny argument przemawiający za inwestowaniem i odkrywaniem siebie.

 

 

ZASTOSOWANIE

 

Aktywne Eksperymentowanie, czyli zaplanuj zastosowanie. Chodzi o testowanie nowych koncepcji, pojęć, zasad w nowych sytuacjach. Wnioski które wychodzą,podczas eksperymentowania są podstawą do zmian w przyszłości. Nie wdrażamy już zachowań na oślep, gdyż w poprzednich etapach wypracowaliśmy wiedzę na temat mechanizmów czy obowiązujących prawidłowości. Cykl Kolba trwa dalej. Jednostki aplikują nowo zdobytą wiedzę w konkretne doświadczenia.

 

W tym momencie warto podeprzeć się kolejną ciekawostką psychologiczną (a dokładniej neuropsychologiczną), dotyczącą plastyczności mózgu.
,,Plastyczność mózgu odnosi się do zdolności układu nerwowego i do zmiany jego struktury i funkcjonowania w ciągu całego życia w odpowiedzi na zmiany środowiskowe. Neuroplastyczność lub plastyczność neuronalna, pozwala na regenerację neuronów zarówno anatomicznie, jak i funkcjonalnie oraz na formowanie nowych połączeń synaptycznych. Plastyczność mózgu to zdolność mózgu do regeneracji i samo restrukturyzacji. Ten potencjał adaptacyjny układu nerwowego pozwala mózgowi wyzdrowieć po zaburzeniach lub urazach’’* 

 

 *źródło: https://www.cognifit.com/pl/brain-plasticity-and-cognition

 

Nasz mózg zmienia się przez całe życie. Mamy realny wpływ na postępujące zmiany. Nasza aktywność, to czego i jak często się uczymy, jakie zdobywamy nowe doświadczenia i umiejętności ma wpływ na sprawność i szybkość funkcjonowania naszego mózgu. Gdy jesteśmy zaangażowani w nową naukę i nowe doświadczenia, nasz mózg tworzy nowe ścieżki neuronowe. Czyli za każdym razem gdy zdobywamy nową wiedzę (poprzez praktykę), komunikacja między neuronami zwiększa się, a mózg się zmienia. Dzięki nauce, pracy itp. usprawniamy te które już posiadamy oraz tworzymy nowe połączenia. Poprawiając zarazem efektywność naszych działań i wpływamy na nasze umiejętności. Badania potwierdzają, że systematyczna praca umysłowa zwiększa: zdolności intelektualne, poprawia koncentrację, pamięć, logiczne myślenie i umożliwia rozwój inteligencji płynnej (wyżej wspomnianej). Nasz mózg jest jak mięsień, który nie używany wiotczeje, przyczyniając się do obniżenia skuteczności działań. Natomiast regularna stymulacja poprawia jego działanie oraz daje szansę na sprawne funkcjonowanie do późnych lat.

 

 

OTWARTOŚĆ 

 

David Kolb w swojej książce Experiential learning: Experience as the source of learning and development, podkreśla iż żeby jednostka przyswoiła nową wiedzę, umiejętności czy postawy musi dysponować zdolnościami z każdem fazy uczenia się. Oznacza to, że uczestnicy powinni przyjmować postawy otwarte, w pełni zaangażowane, bez uprzedzeń. Zaangażowane w poddawanie swoich doświadczeń refleksji i obserwacji z różnych perspektyw. Dodatkowo ważne jest tworzenie nowych koncepcji integrujących ich obserwację oraz zdolność do wykorzystywania tych koncepcji do rozwiązywania problemów.

 

ROZWÓJ POZNAWCZY-PIAGET

 

Przy rozważaniach na temat skuteczności modelu Kolba, warto wspomnieć że jest to narzędzie które powstało w oparciu o rozważania wielu psychologów. Jednym z nich jest sam Jean Piaget. Jego teoria na temat stadiów rozwoju intelektualnego jest popularna wśród psychologów zajmujących się rozwojem człowieka, do dzisiaj

Piaget twierdził że rozwój oparty jest na interakcji człowieka ze środowiskiem. Kształtuje je, ale również odbiera.

Aby lepiej zrozumieć teorię, musimy odnieść się do paru pojęć wprowadzonych przez autora tj.:

  • SCHEMAT: określenie struktury poznawczej, czyli pewne schematy, ,,ścieżki’’, umożliwiające jednostce interpretowanie otaczającego świata. Pod wpływem doświadczeń jeden schemat jest łączony i zintegrowany z innymi, tworząc złożone wzorce zachowań
  • ASYMILACJA: dopasowanie nowych elementów (np. zachowań) do już posiadanych. Czyli włączamy świat zewnętrzny,pod wpływem nowych doświadczeń do już ukształtowanych struktur w naszym mózgu i rozwijamy się
  • AKOMODACJA: tutaj natomiast modyfikujemy struktury, schematy, aby lepiej przyswoić i lepiej przejść procesy rozwojowe. Staramy dobrze dopasować do środowiska.

 

Rozwój poznawczy jest wynikiem przeplatania się procesów asymilacji i akomodacji. Autor podzielił rozwój na 4 stadia, aby ułatwić zauważenie charakterystycznych procesów w określonym czasie. Ostatni nazwał ,, operacjami formalnymi’. W tym czasie nabywamy już zdolności rozumowania i myślenia hipotetycznego, poszukujemy odpowiedzi na pytania, rozmyślamy (o tych poważnych i mniej poważnych sprawach). Testujemy i tworzymy swoją rzeczywistość. 

 

 

 

Cykl Kolba oraz wiele różnych narzędzi wykorzystywane są na naszych szkoleniach. Doświadczenie i wiedza naszych trenerów pozwala w profesjonalny sposób zadbać o Państwa rozwój i efektywne działania. Szczególnie troszczymy się, aby w momencie zakończenia szkolenia, byli Państwo wyposażeni w zestaw narzędzi, technik które pozwolą zwiększyć skuteczność działań, a co za tym idzie zwiększyć wydajność Państwa przedsiębiorstw. 

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z IZIRK. Odpowiemy na wszelkie pytania,  dobierzemy tematykę szkoleń pod Państwa potrzeby oraz zapewnimy profesjonalne ale również kreatywne i innowacyjne szkolenia. 

 

Zapraszamy również na naszego firmowego INSTAGRAMA