INTELIGENCJA EMOCJONALNA W OBSZARZE BIZNESOWYM CZ.2 PRAKTYCZNA

 

 

Na początek drugiej części cyklu o Inteligencji Emocjonalnej małe przypomnienie definicji. 

Inteligencja emocjonalna to zestaw kompetencji osobistych człowieka w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób. jak też zdolność używania własnych emocji do wyższych celów i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób. Inteligencja emocjonalna obejmuje więc umiejętność panowania i regulowania nastroju, które umożliwiają radzenie sobie w różnych sytuacjach. Zdolność rozumienia emocji i umiejętne ich wykorzystywanie spełniają kluczową rolę w życiu człowieka

 

Według Salovey & Mayer (1990), czyli badaczy którzy wprowadzili pojęcie IE do psychologii to: zdolność spostrzegania, oceny i wyrażania emocji w trafny i przystosowawczy sposób; zdolność rozumienia emocji i wiedzę o nich; zdolność docierania do i/lub wzbudzania emocji, które wspomagają aktywność poznawczą i działania adaptacyjne; a także zdolność kontrolowania emocji własnych i emocji innych ludzi.

 

Autorzy wyróżniają zdolności takie jak:
 • spostrzeganie i wyrażanie emocji: zauważanie emocji swoich jak różnicowanie szczerości emocji innych osób,
 • wykorzystanie emocji w myśleniu: które emocje mogą wesprzeć procesy myślowe, 
 • rozumowanie i analizowanie emocji oraz wykorzystywanie wiedzy emocjonalnej, zdolność rozumienia emocji złożonych
 • kontrolowanie i regulowanie emocji u siebie i innych (Jaworowska, Matczak, 2001; Mayer, Salovey, 1997) 

 

Przedstawiony wyżej model uznaje się za tzw. model zdolnościowy, gdzie IE jest rodzajem zdolności umysłowej, formą przetwarzania informacji. Trochę odmienna jest teoria przedstawiona przez Daniela Golemana, nazywana modelem mieszanym. 

 

Daniel Goleman w swoich rozważaniach na temat IE zawiera 5 podstawowych umiejętności: 
 • samoświadomość własnych emocji oraz ich wpływu na innych ludzi,
 • motywacja i wytrwałość w dążeniu do zamierzonego celu,
 • samoregulacja i zarządzanie własnymi emocjami, w tym również odraczanie gratyfikacji,
 • świadomość społeczna i duże zdolności empatyczne ( rozpoznawanie emocji i potrzeb innych ludzi)
 • silnie wykształcone umiejętności społeczne umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji oraz umiejętność panowania nad własnymi emocjami w kontaktach interpersonalnych.

 

DLACZEGO IE JEST WAŻNA

 

Powszechnie przyjęto, że o sukcesie decyduje Iloraz Inteligencji (IQ). Jednak jak się okazuje IQ w małym stopniu wyjaśnia różne losy i osiąganie sukcesu zawodowego u osób o mniej więcej takich samych widokach na przyszłość, podobnym wykształceniu i zdolnościach. Porównując zarobki, wydajność i pozycję zawodową dziewięćdziesięciu pięciu byłych studentów Uniwersytetu Harvarda z lat czterdziestych, których losy życiowe śledzono aż do osiągnięcia przez nich wieku średniego, okazało się, że ci, którzy uzyskiwali w czasie studiów najwyższe oceny, nie osiągnęli znacząco większych sukcesów niż ich koledzy, którzy mieli gorsze oceny. Dodatkowo ich zadowolenie z życia nie było na wyższym poziomie. Co więcej w obszarach relacyjnych również nie przewyższali kolegów z gorszymi wynikami na studiach. W drodze do sukcesu iloraz inteligencji jest z pewnością warunkiem istotnym,  lecz bez umiejętności kreowania właściwych relacji z ludźmi, niewystarczającym. W najlepszym wypadku iloraz inteligencji określa około 20% czynników, które decydują 27% o sukcesie, co oznacza, że 80% zależy od innych zmiennych.

Według jednego z wybitnych badaczy Inteligencji Emocjonalnej, Golemana, odgrywa ona zasadnicze znaczenie w osiąganiu wybitnych rezultatów w obszarach zawodowych (w niemalże każdym zawodzie na kazdym stanowisku). Jest również ważna w obszarach prywatnych, relacyjnych. Dopiero na drugim miejscu stawia on inteligencję ogólną

Biorąc pod uwagę fakt, że zwykła inteligencja nie jest wystarczająca do wyjaśnienia wszystkich osiągnięć w obszarach biznesowych relacyjnych itp.. Rozpoczęto badania nad innymi czynnikami, które mogą wpływać na sukces w sytuacjach szczególnie tych wymagających współpracy, kontaktu z ludźmi czy cechujące się dużym poziomem stresu. 

 

PRZYWÓDZTWO I IE

 

W temacie przywództwa jest wiele teorii skupiających się na tworzeniu dobrych relacji między przywódcami i pracownikami. Kładą one nacisk na dobre relacje, które wchodzą w skład inteligencji emocjonalnej.

Co więcej dużą rolę odgrywa wysoki poziom inteligencji emocjonalnej w sprawowaniu władzy organizacyjnej. Badanie ,,Inteligencja emocjonalna, a zdolności przywódcze, przeprowadzone przez Kocierz Beata (2016),  sprawdzało związek między IE, a przywództwem w obszarze biznesu. Ściślej poziomu Inteligencji Emocjonalnej z poziomem potencjalnych zdolności przywódczych. Zakładano, że wyższym poziom IE wśród przywódców przejawiających wyższy poziom zdolności przywódczych. Badanie potwierdziło ten związek. Wyniki badania wskazują również na fakt posiadania zdolności z zakresu IE na wysokim poziomie, przez osoby posiadające wyższe wykształcenie, zajmujące kierownicze i dyrektorskie stanowiska.

Nader (2010), przeprowadziła badania między zależnością inteligencji emocjonalnej menedżerów a efektywnością ich pracy. Wyniki badań wykazały, że istnieje zależność między inteligencją emocjonalną a czynnikami wzrostu efektywności pracy (czynniki wewnętrzne – bezpośrednio związane z wiedzą, kompetencjami pracowników, ich motywacją do pracy oraz czynniki zewnętrzne – powiązane z organizacją, jej strukturą i procesami). 

 

W dzisiejszym szybko rozwijającym się i innowacyjnym świecie menedżer musi wcielać się w wiele ról, takich jak przywódcy, lidera zmian, wiedzy, osobę skłonną do podejmowania ryzyka, dobrego analityka, trenera, dbającego o rozwój zarówno własny jak i swoich pracowników. Dobrze żeby kapitalnie radził sobie ze stresem, dążył do celu, adaptował się do niepowodzeń, a co więcej osiągał maksymalny poziom zdolności interpersonalnych. Dlatego przed kadrą zarządzającą stoją coraz nie lada wyzwania. 
Daniel Goleman twierdzi, że na współczesnym rynku pracy zdolności IE są kluczowymi elementami zarządzania przedsiębiorstwem szczególnie, gdy chodzi o podnoszenie efektywności i wydajności pracy w zespole

Dodatkowo kompetencje te są wymagane i pożądane na rynku pracy.
Pracodawcy chcą, aby ich pracownicy mieli wysoki poziom umiejętności międzyludzkich, dobrze odnajdywali się w pracy zespołowej oraz pod presją czasu i stresu. Potrafili się motywować i samoorganizować. Współcześnie kompetencje emocjonalne są niezwykle cennym kapitałem.

 

NAUKA IE

 

Pomimo że część umiejętności opiera się na wrodzonych, dziedziczonych cechach. Ważne jest również styczność z bodźcami z zewnątrz, kształtującymi nasze reakcje m.in środowisko, ludzie, wychowanie itp. (Strelau, 2000). Według Daniela Golemana, IE jest w pewnym sensie wyuczalna. Istotną rolę ogrywa wychowanie, jednak w późniejszym czasie przy odpowiedniej praktyce, również można nabyć kompetencje z zestawu IE.

 

Skupmy się więc teraz na konkretnych umiejętnościach wchodzące w skład IE i możliwości ich praktykowania. 

 

SAMOŚWIADOMOŚĆ 

Zdolność do rozpoznawania i rozumienia własnych emocji. Wiedza o własnych uczuciach, wartościach, preferencjach oraz możliwościach. Umiejętność rozpoznawania relacji między uczuciem a zachowaniem. 

Osoby o wysokim poziomie samoświadomości emocjonalnej są w stanie rozpoznawać własne mocne strony i ograniczenia. Goleman sugeruje, że osoby posiadające samoświadomość mają dobre poczucie humoru, są pewne siebie i swoich umiejętności oraz wpływu własnych emocji na innych ludzi. 

 Jak wzmacniać:
 • Praktykowanie Uważności oraz Medytacja,
 • Prowadzenie dzienniczka uczuć, 
 • Poproś o informację
DZIENNICZEK UCZUĆ: Celem jest przyjrzenie dominującym u siebie emocjom i ich wyzwalaczom (bodźcom które je wyzwalają jak sytuacje, ludzie itp.)

Przyjrzyj się swoim emocjom w ciągu dnia. Pomocne może okazać się stworzenie na kartce kolumn w których podzielisz swój dzień na konkretne obszary np. czas w pracy, czas w domu, czas z bliskimi itp. i dominujących w tym czasie i konkretnych sytuacjach emocji. Warto zwrócić uwagę na informację płynące z ciała jak np. spięcie mięśni czy zaciskanie szczęki, bicie serca, zmiana tempa oddychania i temperatury ciała, różne bóle itp. 

 

Pytania pomocne np. Co sprawiło, że się tak poczułem/am? Czy pojawiła, osoba, konkretna sytuacja? Co wtedy pojawiło się w moim otoczeniu? Jak zareagowało moje ciało? Może uda Ci się odnaleźć konkretną myśl, której warto się przyjrzeć.

 

Emocje są nośnikami emocji, kryją pod sobą jakieś potrzeby i informacje. Dlatego warto wiedzieć jakie uczucia i emocje dominują u nas w ciągu dnia. Daje to również możliwość ewentualnych zmian. Dzienniczek można prowadzić w różnych formach. Tradycyjnie na kartce, w telefonie, są również dostępne aplikacje które są specjalnie stworzone do takiego rodzaju aktywności.

 

SAMOREGULACJA I SAMOKONTROLA 

Samoregulacja to umiejętność rozpoznawania stanu pobudzenia i regulowania go tak, aby optymalnie zarządzać swoim poziomem pobudzenia i energią (zgodnie z definicją dr. Stuarta Shankera.) Czyli zarządzania swoimi emocjami, co absolutnie nie oznacze ich blokowania, lecz umiejętność adekwatnego wyrażania. 

Samokontrola natomiast odnosi się do nieulegania myślom, powstrzymywanie impulsów emocjonalnych i behawioralnych, które mogłyby oddalić nas od realizacji zamierzonych celów.  Jest to zdolność świadomego reagowania na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne oraz kontrola własnych stanów emocjonalnych. Siła koncentracji i nastawienia na cele. Mocna determinacja, która pozwala odraczać gratyfikację i nie dać się chwilowym zachciankom 

Praktyka Inteligencji emocjonalnej może doprowadzić do zwiększenia pozytywnej samooceny, odporności na stres, tolerancji emocji, samokontroli, empatii!

Osoby zdolne do samoregulacji są bardziej elastyczne i dobrze dostosowują się do zmian oraz lepiej radzą sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami. Goleman sugeruje również, że osoby z silnymi umiejętnościami samoregulacji mają wysoką sumienność. Myślą o tym, jak wpływają na innych i biorą odpowiedzialność za swoje czyny.

Natomiast osiąganie celów umacnia nasze poczucie sprawstwa, dlatego też łatwiej nam później podejmować kolejne wyzwania. 🙂

 

Jak wzmacniać:
 • Do regulowania i zarządzania emocjami, potrzebna jest ich znajomość i umiejętność nazwania (SAMOŚWIADOMOŚĆ)
 • Praktykowanie Uważności oraz Medytacje,
 • Praktyki wyobrażeniowe np. obserwacje pojawiających się myśli, 
 • Praca z oddechem (szczególnie w sytuacjach stresujących oraz złości) ,
 • Znalezienie swojego sposobu na obniżenie ogólnego napięcie (np. aktywność fizyczna),
 • Praktykowanie otwartości na każdą emocję, nauka odczuwania,a nie unikania emocji (niosą one za sobą ważne informacje)
 • Prowadzenie dialogu wewnętrznego na temat tego, co jest ważne i do czego dążymy,
 • Przeformułowania poznawcze.

 

TECHNIKI WYOBRAŻENIOWE MYŚLI 

Podążanie za swoimi myślami, które często mogą okazać się nieprawdą, ma swoje konsekwencje. W pracy możemy bardzo szybko tracić cierpliwość i w sposób nieadekwatny okazywać złość (np. wybuchy złości, krzyki itp.). Nagłe napady emocji, mogą nam również uniemożliwić zrozumienie współpracowników, partnerów biznesowych. To oni mogą okazać się dobrym celem, aby dać upust naszej złości. Należy pamiętać jednak że złość ,,zawęża naszą percepcję’’ i silnie aktywizuje nasz układ nerwowy, dlatego tak ciężko nam wtedy o ,,zdrowy rozsądek’’. Dojście do wniosku, że być może ta osoba ma gorszy dzień i i nie potrzebuje dodatkowych wrzasków może w tym momencie, przewyższać nasze umiejętności. 

 

Dlatego praktykowanie IE , zatrzymanie się i zastanowienie może okazać się strzałem w dziesiątke, aby zapobiec przypadkowemu zepsuciu relacji w pracy czy innych osobistych obszarach oraz okazanie empatii, wyrozumiałości i być może autorytetu! 

 

Rożne praktyki medytacyjne i uważności pozwalają nieco ,,oderwać’’ się od często nieadaptacyjnych i fałszywych myśli, pojawiających się w naszych głowach. Co więcej pozwala na zauważenie tych myśli i przeformułowanie jej. Zauważenie, a nie automatyczne podążanie za myślami, często może zaoszczędzić nam nieprzyjemnych odczuć.

Przykład:

Technik wyobrażeniowych i medytacyjnych jest cała masa. Jedną z często przytaczanych jest wyobrażenie sobie myśli jako chmur na niebie lub pociągu, który przejeżdża na stacji . 

Wyobraź sobie, że czekasz na peronie na nadjeżdżające pociągi. Pociągi przejeżdżają, a Ty nie możesz do nich wsiadać. Możesz jedynie odczytywać, dokąd jadą. Zarówno pociągi jak i chmury to metafora myśli. Postaraj się obserwować ,,tytuły’’ myśli, ale nie wchodzić do środka. Jeśli się tak zdarzy, skup się na oddechu i wróć na ,,peron’’. Początkowo może się to okazać bardzo trudne, jednak z czasem i praktyką będzie Ci coraz łatwiej nie ,,łapać’’ się każdej myśli i idących za nią emocji. 

 

Do uzyskania wysokiego poziomu samoświadomości, samoregulacji i samokontroli doskonałym narzędziem mogą okazać się różne techniki Uważnościowe, które mają nas oderwać od tzw. autopilota.

 

 

MOTYWACJA I WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO ZAMIERZONYCH CELÓW

Motywacja definiowana jest jako skłonność emocjonalna, która prowadzi do nowych celów lub ułatwiają ich osiągnięcie, czyli dążenia do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywa optymizm. Jest sztuką podporządkowania emocji obranym celom. Ma zasadnicze znaczenie dla koncentracji uwagi i opanowania twórczej pracy. 

Kompetencje łączące się z motywacją i osiąganiem celów to również zdolności adaptacyjne, czyli umiejętność panowania nad swoimi stanami wewnętrznymi i zdolność radzenia sobie w zmieniającym się środowisku, elastyczne dostosowanie do zmian otoczenia. Oraz sumienność która obejmuje zdolność przyjmowania odpowiedzialności za zadania i ich wykonanie konsekwencja w działaniu, w zgodzie z przyjętymi przez siebie standardami. 

Osoby które wypracowały taką zdolność, uzyskują wspaniałe wyniki w osiąganiu własnych celów! 

Umiejętność zmotywowania się mocno wiąże się z samokontrolą. Czyli nieulegania myślom, powstrzymywaniem impulsów emocjonalnych oraz behawioralnych, które mogłyby oddalić nas od realizacji zamierzonych celów. Cechuje się mocną determinacją, która pozwala odraczać gratyfikację i nie dać się chwilowym zachciankom. 

Samokontrola czy samodyscyplina są umiejętnościami silnego skupienia na celach, patrzenia długodystansowego i determinacji, a nie uleganie chwilowym przyjemnościom. Są uważane za klucz do sukcesu. Pod wpływem podejmowania wysiłku i osiąganiu własnych celów, wzrasta nasza samoocena oraz poczucie sprawczości. Co wiąże się z podejmowaniem kolejnych, być może trudniejszych dla nas, osiągnięć. 

 

Ważnym aspektem jest motywacja wewnętrzna. Opiera się ona przede wszystkim na osobistych upodobaniach, konkretnej pasji, bądź też konieczności rozwijania się Pochodzi z wnętrza człowieka. Sprawia, że zachowujemy się w określony sposób lub postępujemy w konkretnym kierunku. Powiązane jest z przekonaniem, że dane zachowanie (jak praca) ma sens i identyfikujemy się z nim. Również odnosimy się wtedy do naszych wartości.  

Wykonywane czynności stają się wtedy przyjemniejsze, są wykonywane z większym zaangażowaniem i precyzyjnie. Wiąże się również z rozwojem pasji, satysfakcji ze swojej aktywności i samorealizacją- jedną z bardzo ważnych potrzeb człowieka. 

Jak wzmacniać: 
 • przede wszystkim po raz kolejny SAMOŚWIADOMOŚĆ EMOCJI, aby móc je kontrolować trzeba je najpierw poznać i przeżyć,
 • praktyki Uważności i Medytacje, 
 • Zastanowienie się nad swoimi wartościami, tak aby cele mogły być z nimi powiązane i do nich odniesione (łatwiej wtedy podejmować działanie i wzbudzać motywację wewnętrzną, 
 • Świętowanie swoich emocji poprzez celowe wzbudzanie pozytywnego afektu,
 • Koncentracja  na wyznaczaniu małych, mierzalnych celów.
 • Wprowadzanie wyzwań do swojej codzienności
 • Praktykowanie stanu flow 

 

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I DUŻE ZDOLNOŚCI EMPATYCZNE

 

Umiejętność dobrego współdziałania oraz wywierania wpływu na innych ludzi to kolejny ważny aspekt inteligencji emocjonalnej. Pozwala on budować znaczące relacje ale również przyczynia się do budowania autorytetu. Do takich umiejętności możemy zaliczyć :

 • asertywność: posiadanie i umiejętność wyrażania własnego zdania oraz bezpośredniego, otwartego wyrażania emocji, postaw oraz wyznawanych wartości w granicach nie naruszających praw innych),
 • perswazję: umiejętność wywoływania u innych pożądanych zachowań i reakcji, przywództwo,
 • zdolność tworzenia wizji i pobudzania ludzkiej motywacji do jej realizacji; zdolność zjednywania sobie zwolenników;
 • współpracę: zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

 

Osoby kompetentne w tej dziedzinie potrafią wyczuć, kto posiada władzę w różnych relacjach. Rozumieją również, jak te siły wpływają na uczucia i zachowania. Dzięki temu mogą dokładnie interpretować różne sytuacje zależne od takiej dynamiki mocy.

 

Osiągamy poprzez m.in dobrą znajomość własnych emocji, aktywne słuchanie, umiejętności komunikacji werbalnej (parafrazowanie, klaryfikacja itp.) umiejętności komunikacji niewerbalnej, 

 

Empatia lub umiejętność zrozumienia jak czują się inni jest absolutnie kluczowa dla inteligencji emocjonalnej. Obejmuje zarówno umiejętność doświadczania stanów emocjonalnych innych osób oraz ich potrzeb i wartości. Patrzenie na problem pod różnymi kątami i dostrzeganie złożoności sytuacji. Traktowanie ludzi z troską i okazując zrozumienie, co może zwiększać ich motywację i efektywność w obszarach biznesowych.  Bycie empatycznym pozwala również zrozumieć dynamikę władzy, która często wpływa na relacje społeczne, szczególnie w miejscu pracy. Jest to ważne, aby kierować interakcjami z różnymi ludźmi, z którymi spotykasz się każdego dnia.
Jak się okazuje Polska jest na końcu rankingu dotycącego poziomu empatii, gdzie zbadano 63 zbadanych państwa (3 miejsce od końca). To oznacza, że rozumienie innych jest obce Polakom.Tak wynika z badania przeprowadzonego przez prof. Williama Chopika z Michigan State University. Uczony przeanalizował ponad 104 tys. kwestionariuszy wypełnionych przez mieszkańców 63 państw

 

Ćwiczenia dotyczące emocje  

 

Umiejętność obserwacji i uważnego słuchania → w celu odczytania ekspresji emocjonalnej, mowy ciała i innych wskazówek afektywnych np. subtelny uśmiech.

Zrozumienie drugiej osoby→ identyfikacja oraz zrozumienie poznawcze stanu drugiej osoby i próba przyjęcia jej perspektywy

Adekwatne reagowanie na potrzeby→ np. troską o stan drugiej osoby, czy umiejętność dostosowania reakcji na emocje drugiej osoby np. uścisk.

 

Ponownie z pomocą może przyjść Uważność 

 

Jak wzmacniać:
 • Praktykowanie uważności, techniki mindfulness oraz refleksyjność. Różnego rodzaju techniki mindfulness w tym medytacyjne pozwalają nam zwiększyć świadomość własnych emocji, reakcji ale również wzmacniają sposób współodczuwania i empatii(Burks, & Kobus, 2012). Refleksyjność wiąże się z momentami uważności i umiejętności oderwania się od własnej perspektywy.
 • Zdolności empatyczne wiążą się z rozwojem samoświadomości, czyli odkrywania własnych schematów reakcji, własnych emocji, lęków. Czyli przede wszystkim danie sobie przyzwolenia na doświadczenie wszystkich emocji, lecz nie do końca podążanie za nimi. 
 • Refleksje, zmiany poznawcze. Często bardzo schematycznie staramy się odkryć intencje kryjące się pod zachowaniem innych. Lecz nie dostrzegamy wielu czynników ich zachowania. Nie potrafimy oderwać się od pierwszego wrażenia i kurczowo trzymamy się własnych interpretacji, nie zawsze trafnych. Dlatego przydatne może okazać się zadanie sobie paru pytań, które być może wprowadzą nas na inny trop i pełne zrozumienie drugiej osoby, a i mogą uchronić nas od nieprzyjemnych emocji złości, lęku i ewentualnych konfliktów.

 

Wskazówki: Po pierwsze zamiast zgadywać, Staraj się pytać inną osobę co czuje i myśli? Porównaj uzyskane odpowiedzi ze swoimi pierwotnymi założeniami?Jeśli pojawiły się jakieś różnice z czego mogą one wynikać?Czy gdyby ktoś z boku oglądał zachowanie tej osoby, to czy doszedłby do takich samych wniosków jak ja? A może widziałby to zachowanie inaczej?Jeśli tak co to może oznaczać? Czy możliwe jest, aby to zachowanie nie dotyczyło mnie, a było spowodowane innymi czynnikami?

 

 

Jednostki świadome emocjonalnie potrafią rozpoznać ważne sygnały emocjonalne i wykorzystać je w dążeniu do osiągania zamierzonych celów.

Po współczesnym rynku pracy porusza się już wiele osób, które mają wykształcenie oraz specjalistyczną wiedzę. Wysoki (lub przewyższający konkurencję) poziom inteligencji emocjonalnej może zatem stać się przepustką do rozwoju ścieżki kariery zawodowej oraz odnoszenia sukcesów. Dzięki inteligencji emocjonalnej wzrasta konkurencyjność pracownika na globalnym rynku pracy.

 

Jako firma możemy pomóc Tobie oraz Twoim pracownikom osiągnąć mistrzowski poziom Inteligencji Emocjonalnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą oraz do kontaktu 🙂 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą częścią dotyczącą Inteligencji Emocjonalnej INTELIGENCJA EMOCJONALNA W OBSZARZE ZAWODOWYM CZ. 1

Oraz na Instagrama Firmowego https://www.instagram.com/instytut_izirk/?hl=en  

🙂