Województwo świętokrzyskie

Alokacja: 24 586 800,00zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 60 000,00zł 

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 6 000,00 zł 

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa – 80%  średnie przedsiębiorstwa – 50% 

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%    

  • pracownicy powyżej 50 roku życia
  • pracownicy o niskich kwalifikacjach, nie wyższe niż ISCED3 (ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, technikum uzupełniające, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane)
  • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu – przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania  nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, w tym w szczególności  wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
  • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorach wpisujących się w inteligentne specjalizacje
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarach stanowiących inteligentne specjalizacje regionu,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branżach o najwyższym potencjale do tworzenia nowych miejsc pracy
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze określonym jako srebrny, biały lub zielony sektor przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER   
  • usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)