Województwo śląskie

Alokacja na konkurs: 425 683 642,87 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł  u jednego operatora, 6 operatorów

Maksymalne dofinansowanie na osobę: zmienna kwota przeliczeniowa  (ok. 7500 zł)

Sposób dystrybucji dofinansowania: system kont przedpłaconych 

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 

 • mikroprzedsiębiorstwa – 80% 
 • małe przedsiębiorstwa – 70% 
 • średnie przedsiębiorstwa – 50%

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 1. o 10% , jeżeli przedsiębiorstwo osiąga przychody z działalności  w ramach co najmniej jednej z branż:
 2. branż kluczowych dla rozwoju regionu
 3. branż  grupy  o  niskim  poziomie  koncentracji  na  poziomie  województwa  przy  jednoczesnej  dodatniej  dynamice  rozwoju

Szczegółowe informacje https://www.bur.fgsa.pl/wp-content/uploads/2017/08/Rodzaje-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-dla-kt%C3%B3rych-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-zwi%C4%99kszenia-poziomu-dofinansowania.pdf

 1. b) o 10% jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na  terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno  – gospodarcze.;

lista miast https://www.operatorpsf.pl/wp-content/uploads/2017/09/Za%C5%82.-10.-Lista-miast-%C5%9Brednich-i-miast-%C5%9Brednich-trac%C4%85cych-funkcje-spo%C5%82.-gosp._2018.09.01.pdf

 1. c) o 10% dla małych  i średnich  przedsiębiorstw,  u których  wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  wynosi co najmniej 6%  ;
 2. d) o 10% dla  małych i średnich  przedsiębiorstw,  u których  wskaźnik  zatrudnienia  osób  o niskich  kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%
 3. e) o 10% dla  małych (bez  mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co  najmniej 26,04% .

Istnieje  możliwość  zwiększenia  poziomu  dofinansowania  o 10% dla  konkretnej  usługi  skierowanej  bezpośrednio do pracownika z grupy:

 1. a) osób niepełnosprawnych
 2. b) osób w wieku 50 lat i więcej 

c) osób o niskich kwalifikacjach nie wyższe niż ISCED3 (ponadgimnazjalne (zasadnicza szkoła zawodowa))